Algemene voorwaarden

Lees dit goed door nadat je een tattoo hebt laten zetten.

Designs:

  • Je kan maximaal één keer na bevestiging van je afspraak de designs veranderen of aanpassen, mits dit mogelijk is in het tijdsbestek die we voor je hebben gereserveerd.
  • Wil je toch meer tatoeages dan aangegeven in het website formulier en past dit niet in het gereserveerde tijdsbestek, moet er een nieuwe afspraak worden gemaakt. 
  • Je ziet het design tijdens de afspraak, er is nog wel tijd voor eventuele aanpassingen. 

Algemene voorwaarden:

In deze algemene voorwaarden worden de navolgende begrippen gehanteerd:

1.1
Femme Tattoo Studio: gevestigd op de Stephensonstraat 7, te Haarlem.

1.2 Opdrachtgever: de natuurlijke persoon, die een opdracht verstrekt aan Femme Tattoo Studio tot het laten aanbrengen van een tatoeage of aan wie Femme Tattoo Studio producten en/of diensten levert.  

1.3 Overeenkomst: elke overeenkomst tussen opdrachtgever en FemmeTattoo Studio tot levering van producten en/of diensten, waaronder verstaan wordt het laten aanbrengen van een tatoeage.

2. Toepasselijkheid

2.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten tussen opdrachtgever en Femme Tattoo Studio, waarbij Femme Tattoo Studio als(potentieel) verkoper en/of leverancier van producten en/of diensten optreedt.Van deze Algemene Voorwaarden kan slechts schriftelijk en met uitdrukkelijke instemming van Femme Tattoo Studio worden afgeweken.  

2.2 Alle leveringen van producten en/of diensten door Femme Tattoo Studio worden zonder enige uitzondering geleverd nimmer door de door FemmeTattoo Studio en afzonderlijk handelende personen die door of namens FemmeTattoo Studio zijn ingeschakeld.

2.3 De opdrachtgever die een overeenkomst met Femme Tattoo Studio aangaat gaat uitdrukkelijk akkoord met deze door Femme Tattoo Studio gehanteerde algemene voorwaarden.

3. Eigen verantwoording en eigen risico

3.1 Alle opdrachten van opdrachtgever aan Femme Tattoo Studio worden verstrekt onder eigen verantwoording en voor eigen risico van opdrachtgever.

3.2 Door opdracht te geven aan Femme Tattoo Studio tot het aanbrengen van een tatoeage verklaart opdrachtgever bekend te zijn met alle mogelijke gevolgen van de behandeling, waaronder wordt verstaan medische, psychische en maatschappelijke gevolgen. Het is opdrachtgever bekend dat de door of namens Femme Tattoo Studio aangebrachte lichaamsversieringen nooit volledig of op cosmetisch wijze kunnen worden verwijderd.

3.3 Door opdracht te geven aan Femme Tattoo Studio tot het aanbrengen van een tatoeage verklaart opdrachtgever tevens dat hij/zij in goede gezondheid verkeert, niet lijdt aan enige vorm van allergie, hemofilie, diabetes, immuunstoornis, huidaandoening of anderszins en niet besmet is met bloed overdraagbare ziekten (zoals HIV, hepatitis A, B of C of anderszins) en dat zijn/haar behandeling ook anderszins op geen enkele wijze de gezondheid van de medewerkers van Femme Tattoo Studio of derden in gevaar kan brengen.

3.4 Opdrachtgever staat er voor in dat hij/zij de leeftijd van 17 jaar of ouder heeft en zijn/haar besluit om een tatoeage door Femme Tattoo Studio te laten aanbrengen weloverwogen heeft genomen.

3.5 Indien de opdrachtgever die door Femme Tattoo Studio wenst te worden behandeld jonger is dan 18 jaar, vindt de behandeling/levering door Femme Tattoo Studio uitsluitend plaats met schriftelijke toestemming en in aanwezigheid van diens ouder of verzorger. In dat geval geldt de ouder/verzorger als opdrachtgever.

3.6 Femme Tattoo Studio brengt geen tatoeages aan bij personen onder de 17 jaar, ook niet met toestemming van ouder/verzorger.

3.7 Femme Tattoo Studio heeft altijd het recht om van opdrachtgever te vragen een geldig legitimatiebewijs te tonen, daarvan kopieën te maken en te bewaren. Indien de opdrachtgever geen geldig legitimatiebewijs toont heeft Femme TattooStudio het recht de opdracht te weigeren.

3.8 Teksten en cijfers dienen door de opdrachtgever vooraf gecontroleerd te worden, fouten die hieruit voortvloeien zijn voor het risico van de opdrachtgever.